ايران ..اعتراض و اعتصاب ترخیص کاران در مهران


در پی اعتراض ترخیص کاران مرز مهران به افزایش برخی تعرفه‌ها روز شنبه 20خرداد 96 هیچ کالایی از مرز مهران در ایلام صادر نمی‌شود و محوطه گمرک در این مرز خالی ازکامیونهای باری است.
تجار و ترخیص کاران که در روزهای قبل اعلام کردند از شنبه هیچ کالایی در مرز ترخیص نمی‌کنیم امروز خواسته خود را عملی کرده و اکنون هیچ کالایی از مرز مهران ترخیص نمی‌شود.

تجار همچنین گفتند: «خواسته اصلی ما این است بدانیم اینجا بازارچه است یا گمرک زیرا عوارض بازارچه و گمرک جداست، اگر گمرک است که ما کاری به بازارچه نداریم و اگر بازارچه است چرا از ما مالیات می‌گیرند».