ايران.. بیش از ۵.۵میلیون پرونده قضائي در يك سال


خبرگزاری حکومتی میزان وابسته به قوه قضاییه رژیم روز ۲۰خرداد ۹۶ به‌نقل از یک مهره حکومتی در دستگاه قضاییه به‌نام شهریاری از ورود بیش از ۵.۵میلیون پرونده در سال 95 به دستگاه قضایی آخوندی خبر داد و نوشت: «در سال ۹۵ در حوزه دادگاههای انقلاب بیش از ۲۶۷هزار پرونده وارد شده که نسبت به سال ۹۴، ۲درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز در این دادگاهها حدود ۳درصد افزایش داشته است».
شهریاری افزود: «در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴درصد افزایش داشته و مانده پرونده‌ها نیز ۲۱درصد افزایش داشته است».