ايران .. تجمع اعتراضی کارگران فاز۱۳ کنگان


 روز یکشنبه 7خرداد 96 کارگران فاز13 کنگان به اعتراض خود ادامه داده واز کمپ اقامتی خارج نشدند.

در پی محقق نشدن خواسته‌های کارگران پیمانکاری شاغل درپروژه‌های فاز13 کنگان امروز یکشنبه 7خرداد نیز این اعتراضات ادامه یافت. 

بنا‌ به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا «کارگران شرکت پایندان که از دیروز صبح دست به اعتراض زده بودند، به‌دلیل بی‌توجهی کارگزار اصلی این پروژه و نرسیدن به خواسته‌های مطروحه، امروز نیز به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند».

تعداد کارگران معترض 300نفر ذکرشده است. آنان اعلام کرده‌اند تا برآورده شدن مطالباتشان کمپ را ترک نمی‌کنند.