تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران کاسپین مقابل فرمانداری رفسنجان


در ادامه اعتراضات غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین، سپرده‌گذاران این مؤسسه در شهر رفسنجان نیز به سایر تجمع‌کنندگان در شهرهای تهران، اردبیل، رشت، گرگان، مینودشت، نیشابور، مشهد و زاهدان برای احقاق حقوق خود پیوستند.

خبرگزاریهای حکومتی روز شنبه 6خرداد 96خبر دادند جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین نسبت به بازگرداندن سرمایه خود اعتراض و مقابل فرمانداری شهر رفسنجان تجمع کردند.

قابل ذكر است حدود 2هزار نفر در رفسنجان در مؤسسه کاسپین سپرده‌گذاری داشته‌اند.