مأموران امنیتی خیابانهای تهران را اشغال کردند

عرب وعالم

اليمن العربي

بنا‌ به گزارشهای دریافتی مأموران امنیتی و اطلاعاتی رژیم پس از تهدیدهای روز چهارشنبه خامنه‌ای و در وحشت از قیام مردم؛ خیابانهای تهران را اشغال کردند.

نیروهای موتورسوار یگان ویژه در خیابانهای تهران اقدام به ارعاب مردم می‌کنند و خودروهای انتظامی در محلهای مختلف شهر مستقر شده‌اند.