فایل های برجسته ترین فساد که باعث داد و بیداد در ایران

عرب وعالم

بابك زنجانی
بابك زنجانی

این مسئله از تاجر ایرانی "بابک زنجانی" فایل های فاسد ترین تحریک داد و بیداد محبوب و افکار عمومی در ايران.

موارد فساد متمرکز با استفاده از رسانه های ایران، که در آن در سال 2014 قراردادهای نفتی مشکوک و تقلب بزرگ انجام شده توسط بابک زنجانی انجام تشخیص داده شد.

 

موضوع چیزی است که در ایران شناخته شده به عنوان " الكريسنت " است، که علت فساد بزرگ مالی و اقتصادی، که پر است از فساد و رشوه خواری، اقتصاد ایران از دست دادن حدود 18 میلیارد هزینه دلار است

 

مورد سرقت 3 تانکر نفت غول پیکر، که در آن تعدادی از مقامات دولت احمدینژاد از سرقت این تانکرها متهم و توسط یک تاجر یونانی به فروش می رسد.